Makina Dinamiği, Titreşim ve Akustiği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Gümüşsuyu Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Makina Dinamiği, Titreşim ve Akustiği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beyoğlu - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır. Minimum Lisans mezuniyet not ortalaması 2.3/4.0 (70/100) olmalıdır. Tüm mühendislik mezunları başvurabilir.
 • Program tanımları
  Makina Dinamiği, Titreşim ve Akustiği Yüksek Lisans Programı

  Ders Listesi


  Zorunlu  Dersler
  Data Acquisition and Signal Processing
  Mekanik Sistemler Dinamiği
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi
  Engineering Mathematics
  İleri Mekanik Titreşimler
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi
  Engineering Mathematics

  Seçmeli Dersler   

  Elektromekanik Sistemler
  Gürültü ve Titreşim Kontrolu
  Robot Mekaniği
  Advanced Numerical Analysis
  Lineer Olmayan Titreşimler
  Random Vibraitons
  Selected Topics in Vibration and Acoustics
  Modal Testing
  Optimizasyon Yöntemleri
  Vibration of Rotating Machinery   
  Mühendislik Akustiği
  Çok Cisimli Sistemler Mekaniği    
  Makina Dinamiğinde Seçilmiş Konular
  Yapısal Titreşimlerde Sonlu Elemanlar Yöntemi

  Ders İçerikleri


  Data Acquisition and Signal Processing (Veri Toplama ve Sinyal İşleme)
  Veri toplama ve sinyal işlemeye giriş. Sinyal türleri. Ölçüm zinciri elemanları. Örnekleme teorisi. Çözünürlük ve hassiyet. Zaman alanında sinyal işleme: istatiksel analiz, korolasyon, convolution ve digital filtreleme. Frekans alanında sinyal işleme: Fourier serileri, frekans çözünürlüğü ve pencereleme, ikiz yanıltması, autospektrum, çapraz spektrum, koherans, transfer fonksiyonu (Frekans Tepki Fonksiyonu).

  Mekanik Sistemler Dinamiği

  Mekanik Sistemler Dinamiğinin Mekanik Esasları. Lagrange Denklemleri. Lagrange Çarpanları Metodu. Hamilton Prensibi. Hamilton Fonksiyonu. Hamilton Kanonik Denklemleri. Routh Metodu.

  Seminer

  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Engineering Mathematics (Mühendislik Matematiği)
  Matrisler ve lineer denklemler. Özdeğer problemleri. Adi diferansiyel denklemler. Kısmi diferansiyel denklemler. Karakteristikler Yöntemi.

  İleri Mekanik Titreşimler
  İleri Mekanik Titreşimler için önemli kavramlar. Ayrık sistemlerde tabii modlar ve serbest titreşimler. Sürekli sistemlerde tabii modlar ve serbest titreşimler. Tabii mod ve frekanslar için yaklaşık yöntemler. Ayrık ve sürekli sistemlerin serbest ve zorlanmış titreşimleri.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi

  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Engineering Mathematics (Mühendislik Matematiği)
  Matrisler ve lineer denklemler. Özdeğer problemleri. Adi diferansiyel denklemler. Kısmi diferansiyel denklemler. Karakteristikler Yöntemi.

  Elektromekanik Sistemler
  • Mekaniğin Lagrange Denklemleri.
  • Mekanik, Elektrik, Magnetik Sistemler.
  • Elektrik Ağlarının Lagrange denklemleri.
  • Magnetik Kuvvetler.,
  • Elekromagnetik Sistemlerin Dinamiği.
  • Elektromekanik Sistemlerin Enerji Denge Denklemleri.
  • Elektromekanik Sistemlerin Lagrange Denklemleri.
  • Magnetik Yataklama ve Askı Sistemlerinin Dinamiği.
  • Elektromekanik Enerji Dönüşümleri
  Gürültü ve Titreşim Kontrolu
  Temel kavramlar. Akustik gürültü ve titreşim ölçüm yöntemleri. Dış ortamda sesin yayılması. Kapalı ortamların akustiği. Yaşam alanlarında gürültü ve gürültü kontrolu. Ses yutucu malzemeler ve ses absorberleri. Sesin yapı ile etkileşimi. Gürültünün ve titreşimlerin insanlar üzerindeki etkileri. Makinaların gürültü ve titreşim düzeyleri.

  Robot Mekaniği

  • Vektörel ve analitik mekaniğin esasları.
  • Denavit-Hartenberg parametreleri. Robot dönüşüm matrisi.
  • Robotlarda düz ve ters konum çözümlemesi.
  • Yörünge planlaması.
  • Robotun Jacobiyeni.
  • Robotlarda düz ve ters hız çözümlemesi.
  • Robot çalışma uzayının belirlenmesi.
  • Robot statiği.
  • Robot hareketinin Lagrange-Euler ve Newton-Euler denklemleri.
  • Robot performans ölçütleri.
  Advanced Numerical Analysis (İleri Sayısal Analiz)
  Giriş. Linear olmayan denklemlerin çözümü. Linear sistemlerin çözümü. İnterpolasyon ve eğri uydurma teknikleri. Sayısal türev ve integrasyon. Sayısal optimizasyon. Diferansiyel denklemlerin çözümü. Diferansiyel denklemlerin sayısal integrasyonu. İlk-değer ve sınır-değer problemleri. Kısmı diferansiyel denklemler. Özdeğer ve özvektörler.

  Lineer Olmayan Titreşimler
  • Faz uzayı.
  • Tekil noktalar ve kararlılık.
  • Çatallanmalar.
  • Kesin çözüm.
  • Yaklaşık analitik yöntemler.
  • Korunumlu Sistemlerin Titreşimleri.
  • Korunumsuz Sistemlerin Titreşimleri.
  • Kendini Besleyen Titreşimler.
  • Limit çevrim.
  • Zorlanmış Titreşimler.
  • Sıçrama olayı.
  • Değişken Parametreli Sistemlerin Titreşimleri.
  • Parametrik Titreşimler.
  • Floquet Kuramı.
  • Kaotik Titreşimlere giriş
  Random Vibrations  (Rastgele Titreşimler)
  Giriş, Zaman ortalamaları. Ergodik rastgele prosesler. En küçük kareler. Olasılık. Gaussian ve Rayleigh dağılımları. Olasılık yoğunluğu ve uygulamalarında rastgele data. Autokorelation fonksiyonu. Güç, spektral güç yoğunluğu fonksiyonları, dar ve geniş bant rastgele prosesler. Ortak olasılık dağılımı. Ortak olasılık dağılımı ve uygulamalar. Çok serbestlıik dereceli ve sürekli sistemlerin rastgele tahrik yanıtları. Rastgele titreşim çalışmalarının pratik uygulamaları ve bilgisayar paket programı uygulamalarında bir araç olarak kullanılması.

  Selected Topics in Vibration and Acoustics (Titreşim ve Akustik de seçilmiş problemler)

  Dinamik titreşim yutucular: teori ve uygulamalar. Titreşimli taşıyıcılar. İnsan vücudunun titreşim özellikleri. Ses ve titreşim prensiplerine dayanan sürekli kalite kontrol teknikleri. Ultrasonik kaynaklama ve delme. Titreşim ve akustik transdüserleri. İleri ses ölçüm teknikleri. Ses alanının uzaysal transformasyonu. Aktif titreşim kontrolu. Yapısal Optimizasyon. Titreşim ve akustik de son gelişmeler.

  Modal Testing (Modal Ölçüm ve Analiz)
  Titreşim analiz ve modal testing prensiplerine giriş. Transdüserler ve ölçüm zinciri. Frekans Tepki Fonksiyonlarının (FTF) ölçüm verilerden hesaplanması. FTF'ler kullanılarak modal özelliklerin belirlenmesi. Uygulamalar.

  Optimizasyon Yöntemleri
  • Temel kavramlar.
  • Tek ve çok boyutlu, kısıtlı ve kısıtsız problemler.
  • Parametre optimizasyonu ve Mini-Maks kuramı.
  • Fonksiyon optimizasyonu ve Varyasyonlar hesabı.
  • Lineer programlama ve Simpleks yöntemi.
  • Lineer olmayan programlama ve arama teknikleri.
  • Diğer bazı optimizasyon ilkelerine giriş: Dinamik Programlama. Pontryagin in maksimum ilkesi.
  • Genetik algoritmalar
  Vibration of Rotating Machinery (Dönen Makinaların Titreşimleri)
  Giriş. Rotorların titreşim modları. Yatak sistemleri. Tek ve çok kütleli rotor modelleri. Burulma titreşimleri. Dönen makinalarda instabiliti. Uygulamalı durum tesbiti. Sık görülen hasarlar. Rotorların dengelenmesi. Makinalarda eksen ayarlaması. Makinalarda hasar tanıma metodları. Yatakların impedans ölçümleri.

  Mühendislik Akustiği
  Sesin Düzlemsel Davranışı. Akustik Dalga Denklemi ve Çözümleri. Ortamlar Arasında Sesin Geçişi. Sesin Akışkan İçinde Yönelimi ve Sönümlenmesi. Ses Kaynakları ve Sesin Yayılması. Resonatörler, Kanallar ve Akustik Filtreler.

  Çok Cisimli Sistemler Mekaniği  
    
  Cebrik vektörler ve matrisler. Çok cisimli sistemlerin kinematik analizi. Çok cisimli sistemlerin düzlemsel kinematiği. Rijit cisim açısal oryentasyonu. Çok cisimli sistemlerin hacimsel kinematiği. Dinamiğin ana kavramları. Çok cisimli sistemlerin düzlemsel dinamiği. Çok cisimli sistemlerin hacimsel dinamiği.

  Makina Dinamiğinde Seçilmiş Konular
  • Jiroskopik etkiler
  • Mekanizmaların elastik modelleri
  • Yürek mekanizmaları dinamiği
  • Çok serbestlik dereceli makinaların hareket denklemleri
  • Makinalarda performans değerlendirmeleri
  • Hacimsel mekanizmaların analiz ve sentezi
  Yapısal Titreşimlerde Sonlu Elemanlar Yöntemi
  • Dinamik denge denklemlerinin formülasyonu.
  • Enerji fonksiyonları
  • Sonlu Elemanların matris formülasyonları
  • Serbest Titreşimler ve Özdeğer analizi .
  • Zorlanmış Titreşimler
  • Geçici titreşimler.
  • Sonlu elemanlarda nonlineer problemler


Makina mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |