Maden Mühendisliği Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Maden Mühendisliği Doktora Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır. Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına her mühendislik dalından öğrenci kabul edilecektir.
 • Program tanımları
  Maden Mühendisliği Doktora Programı

  Ders Listesi

  Chemical Treatment in Mineral Processing
  Rock Cutting Mechanics in Mine and Tunnel Excavation
  Microtunnelling
  İnce Boyutlu Cevherlerin Değerlendirmesi
  Surfaces and Interfaces in Flotation
  Madencilikte Özel Konular I
  Uzmanlık Alan Dersi
  Ocak Yangınları, Gaz Püskürmeleri ve Patlamalar
  Metal Extraction Processes in Mineral Processing
  Technological Development in Cement Mnufacturing
  Technological Development in Cement Manufacturing
  Madencilik ve Tünelcilikte Nümerik Yöntemler
  Remediation and Recovery of Mineral Processing Tailings
  Maden Mekanizasyonunda Son Gelişmeler
  Cevher Hazırlamada Biyoteknoloji
  Madencilikte Özel Konular II
  Uzmanlık Alan Dersi

  Ders İçerikleri
  Chemical Treatment in Mineral Processing (Cevher Hazırlamada Kimyasal Zenginleştirme)
  Kimyasal zenginleştirmenin tanımı ve önemi; kimyasal zenginleştirmede kullanılan çözücüler; çözelti tanımı ve konsantrasyon birimleri; çözelti termodinamiği: konsantrasyon, iyonik güç, aktivite katsayısı ve aktivite hesapları, reaksiyon türleri, standart serbest enerji değişimi ve denge sabiti hesapları, çözelti pH-potansiyel (Eh) ölçümleri ve hesaplanması, Eh-pH diyagramlarının oluşturulması, çizimi, yorumlanması ve kimyasal zenginleştirme (flotasyon, çözündürme, çöktürme, elektroliz vs.) sistemlerinde kullanımı; mineral-çözelti sistemleri için örnek Eh-pH diyagramları; çözünme reaksiyon kinetiği: çözünme mekanizması, reaksiyon hızı, hız sabiti ve aktivasyon enerjisi hesaplanması

  Rock Cutting Mechanics in Mine and Tunnel Excavation (Maden ve Tünel Kazısında Kaya Kesme Mekaniği)
  Kazı makinelerinde kullanılan keskilerin sınıflandırılması, kama uçlu keskiler,konik keskiler, disk keskiler. Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin tariflenmesi. Yardımlı ve yardımsız kazıda keski kuvvetlerinin teorik olarak hesaplanması. Evans, Nishimatsu, Merchant-Potts teorileri. Teorik değerlerde laboratuardan elde edilen değerlerin karşılaştırılması. Kuvvetlerin tahmininde kullanılan ampirik yöntemler. Keski kuvvetlerinin hareket ederek kesici kayaların tasarım ilkeleri. Keskilerin aşınmaları ve makine performansı üzerindeki etkileri.

  MicrotunnellingGiriş. Microtünel Projeleri için Arazi İncelemeleri (Laboratuvar ve Arazi).
  Saha Planı ve Lojistik Destek. Kuyu Tasarımı. Sert Kayaçlar için Tam Cepheli Tünel Açma Makineleri (TBM ler). Slurry TBM ler. Arazi Basıncını Kazılan Malzeme ile Dengeleyen TBM ler (Earth Pressure Balance TBMs). Şildli Kollu Tünel Açma Makineleri (Roadheaders). Şildli Ekskavatörler. Auger Tünel Açma. Boru Yeme (Yatay Sondaj). Boru Çakma. Darbeli Yatay Kazı. Yönlü Sondaj. Genişleterek Boru Kırma. Mikrotünel Boruları. Yağlayıcı Sıvılar. Pasa Kontrolü ve Tesis Tasarımı. Lazerli Yön Kontrolü ve Yer Belirleme Yöntemleri. Performans Tahmini. Kazı/Üretim Planlama. Maliyet Belirleme. İhaleye Girme. Gelişmekte Olan Mikrotünel Açma Teknolojileri.

  İnce Boyutlu Cevherlerin Değerlendirmesi
  Mineral endüstrisinde ince taneli cevherlerin problemleri, teoriksel yaklaşımlar, selektif flokülasyon, polimerlerin kullanımı, ince boyutlu cevherler ile ilgili olarak kolon, jet, taşıyıcı, elektro, vakum ve basınç flotasyonu, yağ flotasyonu, hidrometalurjik ve manyetik zenginleştirme yöntemleri. Ayrıca, toz kömürlerin değerlendirilmesiyle, ilgili olarak, kömür-su karışım teknolojiside anlatılmaktadır.

  Surfaces and Interfaces in Flotation (Flotasyonda Yüzey ve Arayüzey İşlemleri)
  Bu ders kapsamında, yüzey ve arayüzeylerde yüklenme mekanizmaları, elektriksel çift tabaka, sıfır yük notkası ve potansiyel tayin eden iyonlar, yüzey yükünün flotasyonda önemi, adsorpsiyon mekanizmaları, adsorpsiyon modelleri, flotasyon reaktiflerinin adsorpsiyon termo-dinamiği, adsorpsiyon ısılarının ölçümü ve yorumlanması, reaktiflerin ve minerallerin çözünürlüğünün flotasyona etkisi, oksit, silikat, sülfür ve tuz kipi minerallerin flotasyon mikanizmaları ESCA, FTIR, AUGER, SEM, elipsometri, gibi tekniklerin flotasyona uygulanması incelenecektir.

  Madencilikte Özel Konular I
  Madencilikle ilgili tüm güncel konular.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Ocak Yangınları, Gaz Püskürmeleri ve Patlamalar
  Madencilikte iş güvenliğini olumsuz yönde etkileyen sınır olaylar. Yanma ve patlama olayları, ocak yangınları ve yangınların sınıflandırılması. Açık ve gizli ocak yangınlarının oluşumunu etkileyen faktörler. Ocak yangınlarıyla mücadele teknikleri. Metan gazının oluşumu, depolanması ve yayılımı. Ani gaz ve kömür püskürmesi olaylarının oluşumunu açıklayan teoriler ve olayların nedenleri. Ani gaz ve kömür püskürmesi olaylarıyla mücadele teknikleri. Maden ocaklarında karşılaşılan patlamalar. Gaz patlamalarının oluşumu ve nedenleri. Gaz patlamalarıyla mücadele teknikleri. Toz patlamalarının oluşumu ve nedenleri. Toz patlamalarıyla mücadele teknikleri. Türkiye ve Dünya madenciliğinden konuyla ilgili örnek olaylar.

  Metal Extraction Processes in Mineral Processing (Cevher Hazırlamada Metal Kazınım Prosesleri)
  Giriş, liç prosesleri ve katı/sıvı ayırımı hakkında özet bilgi. Liç çözeltilerinden metal kazanım prosesleri: kristalizasyon, adsorpsiyon (aktif karbon adsorpsiyonu), iyonik çöktürme, metallerle çöktürme (sementasyon), gazlarla çötürme, iyon flotasyonu ve çöktürme flotasyonu, iyon değiştirme, solvent ekstraksiyon, elektroliz. Bu proseslerin teorisi, kullanılan yöntemler ve ekipmanlar, uygulamalardan örnekler.

  Technological Development in Cement Mnufacturing (Çimento Üretiminde Teknolojik Gelişmeler)
  Hammadde sahalarının değerlendirilmesindeki gelişmeler; Üretim planlamasında kullanılan yeni yöntemler ve teknolojiler; Hammadde ocaklarında kullanılan makinalar ve teknolojik gelişmeler. Hammadde siloları ve homojenasyon üniteleri ve teknolojik gelişmeler; Hammadde üretim işlemlerinin maliyet analizleri; Boyut küçültme ve separasyon teorileri; Çimento hammadde öğütme teknolojileri; Roller değirmenler. Yüksek Basınçlı merdaneli presler; Horomill v.d.; Kurutma teknolojileri; Çimento pişirme teknolojileri; Çimento öğütmede kullanılan sistemler ve teknolojik gelişmeler; Öğütme sistemlerinin optimizasyonu

  Technological Development in Cement Manufacturing
  Hammadde sahalarının değerlendirilmesindeki gelişmeler; Üretim planlamasında kullanılan yeni yöntemler ve teknolojiler; Hammadde ocaklarında kullanılan makinalar ve teknolojik gelişmeler. Hammadde siloları ve homojenasyon üniteleri ve teknolojik gelişmeler; Hammadde üretim işlemlerinin maliyet analizleri; Boyut küçültme ve separasyon teorileri; Çimento hammadde öğütme teknolojileri; Roller değirmenler. Yüksek Basınçlı merdaneli presler; Horomill v.d.; Kurutma teknolojileri; Çimento pişirme teknolojileri; Çimento öğütmede kullanılan sistemler ve teknolojik gelişmeler; Öğütme sistemlerinin optimizasyonu

  Madencilik ve Tünelcilikte Nümerik Yöntemler
  Nümerik yöntemler ve madencilik ve tünelcilikte uygulamaları, Elastisite teorisi kısa tekrarı, Kayaların mekanik özellikleri, Kayaların eklem takımları ve davranışları, Sonlu elemanlar yöntemi, Sonlu elemanlar yöntemi uygulamaları-kaya şev stabilitesi, tünel tahkimatı tasarımı, oda-topuk tasarımı, Sınır elemanları yöntemi ve uygulamaları, Sonlu elemanlar ve sınır elemanlar yöntemlerinin birlikte kullanım, Ayrık elemanlar yöntemi ve Ayrık elemanlar yöntemi uygulaması-eklem takımlarının modellenmesi.

  Remediation and Recovery of Mineral Processing Tailings (Cevher Hazırlama Tesis Artıklarının Çevreye Etkisi ve Geri Kazanım İşlemleri )
  Tesis artıklarının çevre kirlenmesi açısından önemi, süspansiyon halindeki ince partiküllerin çevreye etkileri, metal iyonlarının oluşturduğu kirlilikler, flotasyon reaktiflerinin ve çeşitli petrol kökenli kimyasal maddelerin doğurduğu kirlilikler, baca gazlarının veya tozlarının oluşturduğu kirlilikler, kömürden kükürtün arındırılması, tesis atıklarının biyolojik hayata etkileri, çevre kirliliğinin azaltılması için geliştirilmiş yöntemler, tesis atıklarının geri kazanılması için geliştirilmiş atıksız prosesler, tesis atıklarının temizlenmesi yöntemleri, atık boşaltma sistemlerinin çevre kirlenmesi açısından dizaynı.

  Maden Mekanizasyonunda Son Gelişmeler
  Madencilikte mekanizasyonun ve teknolojik gelişmelerin önemi.   Uzun ayak kömür madenciliği mekanizasyonundaki gelişmeler. -Kömür sabanlarında ve sabanlı kazı alanındaki gelişmeler   kesici yükleyicilerde ve bunların kullanılma alanında meydana gelen gelişmeler   Diğer kazı makineleri ve kullanıldığı alanlardaki gelişmeler   Oda topuk metodu mekanizasyonu ve continuous miners alanındaki gelişmeler   Tünel ve galeri açma makineleri ve uygulama alanlarında meydana gelen gelişmeler   Açık işletme makinelerinden  draglayn, ekskavatör, dozer, skreyper  ve  benzeri makineler  alanında meydana gelen gelişmeler   Uygulamalardan alınan örnekler ve mukayeseli değerlendirme.

  Cevher Hazırlamada Biyoteknoloji
  Biyoteknolojinin tanımı, geçmişi, bugünü ve geleceği; Madencilikte kullanımı; Biyolojik oksidasyon, biyoliç proseslerinin genel fizikokimyasal ve kimyasal özellikleri; Mikroorganizmalar (bakteriler) ve biyohidrometalurjide kullanımları, oksidasyon ve redüksiyon karakteristikleri; Bakterilerin türleri, üretilmesi, geliştirilmesi ve bakteri tanımlama yöntemleri; Biyoliç; Sülfürlü cevher ve konsantrelere direk ve endirek bakteri liç mekanizmaları; Laboratuvar ölçekte biyoliç uygulama yöntemleri; Endüstriyel ölçekte bakteriyel yerinde ve yığın liçi yöntemleri; Sülfür dışı minerallere uygulanan biyoliç yöntemleri; Kömürden kükürt uzaklaştırmada biyodesülfürizasyon uygulamaları; Maden ve cevher hazırlama proses artıklarının kirlilik kontrolunda biyolojik prosesler, Sıvı atıklardan metallerin biyo-tutunması; Siyanür atıklarının kontrolunda biyolojik yöntemler, Baz metal ve metal dışı minerallerde biyoliç uygulama örnekleri; Refrakter altın-gümüş cevherlerinden metal kazanımı, Biyoliç uygulama örnekleri

  Madencilikte Özel Konular IIMadencilikle ilgili tüm güncel konular
  Uzmanlık Alan DersiDanışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi

Mühendislik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |