Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Program tanımları

  HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

  Sosyal, siyasal ve ekonomik süreçlerde yaşanan yapısal dönüşümler, halkla ilişkiler alanında yürütülen akademik ve sektörel çalışmaları da etkileyerek, bu alanın, hacim, nitelik, araç, amaç, yöntem, işlev gibi bileşenlerinin genişlemesine yol açmıştır. Bu gelişmeler sonucunda halkla ilişkiler çalışmaları, farklı amaç ve yapılara sahip sivil toplum, kamu, özel, siyasal parti gibi farklı örgüt tiplerinde değişik işlevler edinmiş; paralelinde de, çeşitli bir takım akademik araştırmalara konu olmaya başlamıştır.

  Tüm bu gelişmeler göz önünde bulundurularak tasarlanan Program, lisans eğitimini başarıyla tamamlamış öğrencilere, Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında uzmanlık kazandırarak, onların alanla ilgili akademik çalışmalar yapabilecek farklı örgüt tiplerinde halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetlerini planlayıp yürütebilecek yetkinliğe ulaşmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

  HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

  Dersler ve Ders Tasarımları

  Tezsiz

  1. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı     Kredisi
  HİT 501     İletişim ve Halkla İlişkiler     3 0 3
  HİT 503     İletişim Kuramları     3 0 3
  HİT 505     İletişimde Etik Sorunlar     3 0 3

  2. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı     Kredisi
  HİT 502     Örgütsel Değişim ve Halkla İlişkiler     3 0 3
  HİT 504     Araştırma Yöntemleri     3 0 3
        Seçmeli Ders     3 0 3

  3. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı     Kredisi
  HİT 507     Halkla İlişkilerde Kampanya Tasarımı     3 0 3
        Seçmeli Ders     3 0 3
        Seçmeli Ders     3 0 3

  4. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı     Kredisi
  HİT 598     Dönem Projesi      
  HİT 506     Halkla İlişkilerde Uygulama Örnekleri     2 2 3

  Tezli

  1. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı    
  HİT 501     İletişim ve Halkla İlişkiler     3 0 3
  HİT 503     İletişim Kuramları     3 0 3
  HİT 505     İletişimde Etik Sorunlar     3 0 3

  2. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı    
  HİT 502     Örgütsel Değişim ve Halkla İlişkiler     3 0 3
  HİT 504     Araştırma Yöntemleri     3 0 3
  HİT 590     Seminer     0 1 0

  3. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı    
  HİT 599     Tez Çalışması      
  Seçmeli Ders     3 0 3

  4. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı    
  HİT 599     Tez Çalışması      
  Seçmeli Ders     3 0 3

  Seçimlik Dersler
  Ders Kodu      Ders Adı    
  HİT 508         Sosyal Etki ve İkna    
  HİT 509         Yeni İletişim Teknolojileri ve Halkla İlişkiler     3 0 3
  HİT 510         Sivil Toplum Kuruluşlarında Halkla İlişkiler     3 0 3
  HİT 511         Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler     3 0 3
  HİT 512         Sosyal Psikoloji     3 0 3
  HİT 513         Kamu Kuruluşlarında Halkla İlişkiler     3 0 3
  HİT 514         Siyasal İletişim Stratejileri     3 0 3
  HİT 515         Reklam ve Halkla İlişkilerde Görsel Tasarım     3 0 3
  HİT 516         Kişilerarası İletişim     3 0 3
  HİT 517         Halkla İlişkilerde Görsel ve Yazılı Metin Analizi     3 0 3
  HİT 518         Halkla İlişkilerde Kriz Yönetimi     3 0 3
  HİT 519         Popüler Kültür ve Reklam     3 0 3
  HİT 520         Kültürlerarası İletişim     3 0 3
  HİT 521         Bilgisayarda Veri Analizi ve İstatistiksel Teknikler     3 0 3
  İŞLE 561       Çağdaş Yönetim Teorisi     3 0 3
  İŞLE 532       Pazarlama Yönetimi     3 0 3
  İŞLE 563       Stratejik Yönetim     3 0 3
  İŞLE 567       Organizasyonlarda Davranış Geliştirme     3 0 3
  İŞLE 546       Yönetim ve Enformasyon Sistemleri     3 0 3
  İŞLE 566       Toplam Kalite Yönetimi     3 0 3
  İŞLE 565       İnsan Kaynakları Yönetimi     3 0 3
  İŞLE 538       Pazarlama Araştırması     3 0 3
  İŞLE 513       Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi     3 0 3
  EKON 501     Ekonomiye Giriş     3 0 3


  Ders Kapsamları

  HİT501 İletişim ve Halkla İlişkiler
  Halkla ilişkiler çalışmalarıyla çok temel olarak, örgüt ve çevresi arasında etkileşimin gerçekleşmesini sağlayacak iletişim kanalları oluşturmak ve geliştirmek amaçlandığı göz önünde bulundurularak ders kapsamında, iletişim tarihsel ve kavramsal temelleri, işlevleri, iletişim sürecinin öğeleri, halkla ilişkilerin teorik temelleri, halkla ilişkiler ve iletişim ilişkisi ayrıntılı bir şekilde incelenecektir.

  HİT503 İletişim Kuramları
  İletişimin bireysel ve toplumsal işlevlerine, işleyişine, siyasal, toplumsal, ekonomik süreçlerle ilişkilerine ilişkin farklı kuramsal yaklaşımların inceleneceği derste, iletişim araştırmalarının tarihsel gelişimi, bu alandaki temel yaklaşımlar, ana akım iletişim kuramları, dilbilimsel ve göstergebilimsel yaklaşımlar, siyasal ekonomik, kültürel yaklaşım ve değişimci kuramlar ayrıntılı bir şekilde tartışılacaktır.

  HİT502 Örgütsel Değişim ve Halkla İlişkiler
  Ders kapsamında, örgütlerin içinde yer aldıkları farklı çevre kategorilerinde (genel çevre, algılanan çevre, işlem çevresi) ortaya çıkan, farklı boyutlardaki değişimleri belirleyen temel dinamiklerin neler olduğunu tartışmak, değişimin ortaya çıkardığı yeni yapı ve süreçlere örgüt bünyesinde yer alan iç hedef kitlenin uyarlanabilmesi için gerekli olan halkla ilişkiler çalışmalarının kapsamı, bu kapsam içerisinde yer alacak araç, yöntem, politika ve stratejilerin neler olabileceğiyle ilgili genel bir kuramsal çerçeve oluşturmak amaçlanmaktadır.

  HİT504 Araştırma Yöntemleri
  Halkla ilişkiler kapsamında yürütülen sektörel veya akademik, tüm çalışmaların bilimsel esaslara göre elde edilmiş sistematik bilgiler üzerine inşa edilmesi gerekir. Dersin kapsamını, bu bilgilerin hangi kaynaklardan, hangi yöntem ve tekniklerle elde edilip, nasıl derleneceği ve değerlendirileceğiyle ilgili olarak öğrencilere bir yetkinlik kazandırabilmek amacıyla, bilimsel yöntemin gelişimi, bilimsel esaslara uygun bilginin edinme yolları, iletişim çalışmalarında başvurulan araştırma yöntemleri, araştırma tasarımı, veri toplama teknikleri, verilerin çözümlenmesi, araştırmanın yazılması konuları ayrıntılı bir şekilde tartışılacaktır.

  HİT505 İletişimde Etik Sorunlar
  Halkla ilişkileri, propaganda, manipülasyon, ajitasyon gibi tekniklerden farklı kılan temel özelliklerden birisi de etik bir kaygının gözetiliyor olmasıdır. Ancak son yıllarda, amacı ne olursa olsun yapılan her türlü çalışma saygınlık adına halkla ilişkiler olarak adlandırılmaktadır. Bu sorun çerçevesinde yürütülecek derste, genel olarak etik olgusu, halkla ilişkiler açısından etiğin önemi ve halkla ilişkiler çalışmalarında gözetilmesi gereken etik kodların neler olduğu incelenecektir.

  HİT506 Halkla İlişkilerde Uygulama Örnekleri
  Ders kapsamında, farklı kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmiş çeşitli halkla ilişkiler uygulamalarından örnekler incelenerek, bu örneklerden hareketle öğrencilerin, ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunu önlemeye, çözmeye yönelik bir halkla ilişkiler çalışmasının nasıl tasarlanacağı konusunda ayrıntılı bilgi edinmeleri hedeflenmektedir

  HİT507 Halkla İlişkilerde Kampanya Tasarımı
  Ders kapsamında halkla ilişkiler kampanyalarının özellikleri, aşamaları, nasıl planlanıp yürütüleceği ve nasıl değerlendirileceğiyle ilgili olarak ayrıntılı bilgi ve örnekler verilerek, öğrencilerin bir kampanya hazırlayıp sunabilecek becerileri edinmeleri ve bir kampanya hazırlayıp dönem sonunda sunabilmeleri sağlanacaktır.

  HİT508 Sosyal Etki ve İkna
  Hedef kitlede istenen tutum ve davranış değişikliğini gerçekleştirmek ve korumak iletişimin temel hedeflerindendir. Bu hedefe ulaşmak içinse etkin bir ikna sürecine gereksinim vardır. Bu ikna sürecine ilişkin temel kuramlar, kavramlar, çağdaş yaklaşımlar, güncel örnekler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

  HİT509 Yeni İletişim Teknolojileri ve Halkla İlişkiler
  Özellikle 90’lı yıllardan sonra iletişim teknolojilerinde çok hızlı gelişmelerin yaşandığı gözlenmektedir. Ders kapsamında, bu gelişmelerin ortaya çıkardığı yeni ilişkilerin, tutumların, tüketim alışkanlıklarının halkla ilişkiler çalışmalarına nasıl yansıdığı, bu çalışmaların boyut ve niteliğini nasıl değiştirdiği ele alınacaktır.

  HİT510 Sivil Toplum Kuruluşlarında Halkla İlişkiler
  Sivil toplum kuruluşlarının daha etkin hale gelip, kendi rollerini tam olarak yerine getirebilmeleri için halkla ilişkiler kapsamında ne tür çalışmalar yapılabileceği, sivil toplum kuruluşlarının benimseyebileceği halkla ilişkiler politika ve stratejilerinin neler olabileceği üzerinde durulacak, öğrencilerin çeşitli öneriler geliştirip ortaya koymaları sağlanacaktır.

  HİT511 Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler
  Sağlık kuruluşları, hedef kitle memnuniyetini en üst seviyede sağlamaya çalışan kuruluşlardır. Dolayısıyla halkla ilişkiler çalışmalarına çok daha fazla gereksinim duymaktadırlar. Ders kapsamında, sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler kapsamındaki sorunlar ve bu sorunların aşılabilmesi için planlanıp yürütülebilecek çalışmaların neler olabileceği tartışılacaktır.

  HİT512 Sosyal Psikoloji
  Ders kapsamında, bireylerin sosyal etkileşimi, sosyal çevrelerinden nasıl etkilendikleri; grupların, grup davranışının, tutumların nasıl oluştuğu, nasıl değiştiği incelenecek ve ikili ilişkiler, saldırganlık, çekicilik, şiddet gibi konular üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulacaktır.

  HİT513 Kamu Kuruluşlarında Halkla İlişkiler
  Toplumsal yaşamın ortaya çıkardığı sorunları çözmek amacıyla oluşturulmuş olan kamu kuruluşları, giderek karmaşık, hantal bir yapıya bürünmüş ve kendileri birer sorun yumağına dönüşmüşlerdir. Ders kapsamında bu kuruluşların nasıl daha dinamik ve halkın beklentilerine uygun hale getirilebileceği ve bu süreçte halkla ilişkilerin katkılarının neler olabileceği üzerinde durulacaktır.

  HİT514 Siyasal İletişim Stratejileri
  Siyasi partilerin kendilerini ifade edebilmek, seçmen beklentilerini belirleyebilmek için gereksinim duydukları halkla ilişkiler yöntem, teknik ve araçlarının neler olduğu incelenecek, geçmiş dönemlerde uzmanlarca hazırlanmış çeşitli kampanya örnekleri değerlendirilecektir.

  HİT590 Seminer
  Kredisiz olarak aldıkları seminer dersinde öğrenciler, yazacakları tezle ilgili yaptıkları ön çalışmaları veya alanla ilgili bir konuyu araştırıp rapor haline getirerek sınıfta sunup tartışacaklardır. Öğrenciler başarılı-başarısız şeklinde değerlendirilecek ve başarısız olan öğrenciler dersi tekrarlayacaklardır.

  HİT598 Dönem Projesi
  Öğrenciler, seçecekleri bir danışman gözetiminde bilimsel esaslara göre hazırlayacakları alanla ilgili özgün bir projeyi dönem sonunda sunacaklardır.

  HİT599 Tez Çalışması
  Öğrenciler bir danışman gözetiminde, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün belirlediği esaslar çerçevesinde alanla ilgili bir tez hazırlayıp Enstitü tarafından atanan jüri önünde savunacaklardır.

  İŞLE 561 Çağdaş Yönetim Teorisi
  Dersin amacı, “Yönetim” alanında kuramsal, kavramsal ve uygulamaya dönük uluslar arası ve ulusal bilgi birikimini bütünleştirerek, Türkiye’deki yönetim olgusu ve ortamını açıklamaya çalışmak ve küreselleşme olgusunu dikkate alarak Türkiye için geçerli olabilecek kuramsal bilgiyi ve uygulamaya dönük becerileri geliştirmektir. Bu amaca dönük olarak, ders kapsamında, durumsallık, kaynak bağımlılığı, nüfus ekolojisi, kurumsallaşma, ağ düzeneği ve işlem maliyeti kuramları çerçevesinde, örgütsel yapı, strateji, teknoloji, kültür, örgütlerarası ilişkiler, çevre, karar verme, değişim ve çatışma gibi konular irdelenmektedir.

  İŞLE 532 Pazarlama Yönetimi Günümüzde firmaların yoğun rekabet ortamı içinde başarılı olabilmeleri, etkin pazarlama stratejilerinin geliştirilebilmesi ile mümkündür. Rekabetin küresel boyutlara ulaştığı dünyamızda başarılı olabilmek, ancak tüketicilerin tatmininin sağlanması, yeni ürünlerin geliştirilmesi gibi temel faktörlerle mümkündür ve bu da etkin pazarlama stratejilerinin belirlenmesini gerektirmektedir. Pazarlama stratejisi, firmaların pazarda rekabet avantajı elde edebilmelerini sağlayacak temel bir araçtır.

  İŞLE 563 Stratejik Yönetim Bu dersin amacı, dinamik ve hızla değişen bir ortamdaki işletmenin, farklı işlevsel alanlardaki faaliyetlerini bütünleştirme ihtiyacını ve yöntemlerini göstermektir. Üst düzey yönetimin önemli görevlerinden bir kısmını oluşturan örgütsel yenilenme ve büyümenin gerçekleşmesini sağlayan süreçler, gelişme stratejileri ve yapıları, strateji formülasyonu ve uygulamasına ağırlık verilerek ele alınacaktır.

  İŞLE 567 Organizasyonlarda Davranış Geliştirme
  Temel amaç öğrencilerin davranış biçimlerinin saptanması, çözümlenmesi ve yeni yönetsel ve örgütsel becerilerin kazandırılması olacaktır. Kuşkusuz davranış değiştirme “öğrenme” sürecinden soyutlanamaz. Bireylerin öğrenme sürecini etkin bir biçimde yaşamadan, yönetim ve örgütlenmeye ilişkin yeni beceriler kazanmaları beklenemez. Öğrenme çabaları yeni beceriler kazanma sonucunu getirecektir. Öğrenme iki yönlü bir süreçtir. Amaçlara ulaşmada öğrencinin öğrenme isteği büyük önem taşımaktadır. Temel varsayım, öğrencilerin öğrenme isteğiyle burada oldukları ve öğrenme yönünde zorlanmalarına gerek olmadığıdır.Deneyerek öğrenmenin temel alındığı derste, benliğin ayırdında olma ve bireyin çalışma ortamındaki davranış ve ilişki boyutlarını öğrenmeye yönelik çalışmalar yapılacak, davranışa ilişkin kuramsal bilgiler uygulamalarca desteklenecektir.

  İŞLE 546 Yönetim ve Enformasyon Sistemleri
  Bu ders yönetim bilgi sistemleri (YBS) fonksiyonunun bireysel ve organizasyonel özelliklerine odaklanmaktadır. Bu ders bilgisayar donanımı ve yazılımı ile ilgili önemli teknik başlıkları ön plana çıkarmaktadır. Değişik organizasyon düzeylerinde kullanılan değişik teknoloji özelliklerinin ve bilgisayar uygulamalarının işletmenin yapısındaki değişiklikleri incelemektedir. Öğrenci, organizasyon içinde bilginin rolünü öğrenmekte, işletme dünyasında bilgi sistemlerinin önemini görmektedir. Organizasyonel bakış açısı ile, rekabetçi işletmelerin ortaya çıkabilmelerine destek sağlayacak bilgi sistemlerinin özellikleri, küresel işletmelerin yönetimindeki yararları ve müşterilere sağladıkları bu dersteki konular içindedir. Donanım, yazılım, veritabanları, telekomünikasyon sistemleri, bilgi sistemlerinin stratejik kullanımı, bilgi sistemlerinin ortaya çıkarılması, bilgi sistemlerinin sosyal ve etik özellikleri gibi konular ders konuları içindedir.

  İŞLE 565 İnsan Kaynakları Yönetimi
  Bu dersin amacı, kuruluşlarda insan kaynağının elde edilmesi, korunması, geliştirilmesi ve bu kaynaktan daha verimli bir şekilde yararlanılması ile ilintili ilkelerin, politikaların ve uygulamaların anlaşılmasında yardımcı olmaktır. İnsan kaynağı yönetimine giriş, iş analizi, stratejik insan kaynağı planlaması, işe eleman arama, işe eleman seçme, eğitim ve geliştirme, kariyer planlama ve geliştirme, performans değerlendirme ve ücretlendirme başlıca konular arasında yer almaktadır.

  İŞLE 566 Toplam Kalite Yönetimi
  TKY hizmetten yararlanan kesimin (müşterinin) istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Bu çerçevede, öğrencilerin istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, takım çalışması halinde, TKY’nin temel prensipleri, hem öğretilmekte hem de sınıf ortamında uygulanmakta ve performans, istatistiki yöntemler yardımıyla değerlendirilmektedir.

  İŞLE 538 Pazarlama Araştırması
  Ders temel olarak, pazarlama araştırmalarının amaçlarını ve süreçlerini inceler. Araştırma amaçlarının oluşturulması, yöntem, araştırma tasarımı, örneklem uygulama, ölçme ve değerlendirme ile elde edilen sonuçların pazarlama kararlarında uygulanması konuları üzerinde durulur.

  İŞLE 513 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
  Bu dersin içeriğini, piyasa kavramı-çeşitleri ve özellikleri, sermaye piyasası faaliyetleri, sermaye piyasası araçları, yatırım ortaklıkları ve fonları, aracı kuruluşların yapısı ve işleyiş şekli, hisse senetleri piyasası, sermaye piyasasında halka arz, sermaye artırımlarında ve/veya temettü ödemelerinde fiyat tespiti, hisse senetlerinde takas ve saklama esasları, finansal analiz, teknik analiz, finansal matematik, portföy risk-getiri ilişkileri, portföy optimizasyonu ve değerlendirme esasları, sermaye varlıklarını fiyatlama modeli (CAPM), Arbitraj fiyatlama modeli ve yatırım stratejileri oluşturmaktadır.

  HİT 516 Kişilerarası İletişim
  Kişilerarası iletişim birey içi iletişimle başlayıp diğer tüm iletişim türlerine yön veren, bireyin yaşam kalitesini belirleyen bir süreçtir. Bu derste, kişilerarası iletişim sürecinin işleyişi, sözel ve sözsüz iletişim becerileri, iletişim çatışmaları ve çözüm yolları üzerinde durulacaktır. Dersin, temel kuramsal bilgiler ışığında uygulamaya dönük tartışmalarla zenginleştirilerek işlenmesi hedeflenmektedir.

  HİT 521 Bilgisayarda Veri Analizi ve İstatistiksel Teknikler
  İstatistik, bilimsel yöntemle toplanmış sayısal verilerin anlamlı hale getirilmesinde kullanılan matematiksel analiz tekniğidir. Son yıllarda istatistiksel analizlerde elle işlem yapmanın ya da hesap makinesi kullanmanın getirdiği güçlükler aşılmış, veri analizleri bilgisayarda SYSAT, SAS, MINITAB ve SPSS gibi bir dizi paket program aracılığıyla yapılmaya başlanmıştır. Bu derste, adı geçen programlardan yaygın olarak kullanılan SPSS (Statistical Programs For Social Sciences) aracılığıyla hangi verilerin bilgisayar ortamına nasıl girileceği, nasıl çözümleneceği ve yorumlanacağı üzerinde durulacaktır.

  HİT 517 Halkla İlişkilerde Görsel ve Yazılı Metin Analizi
  Bu derste, halkla ilişkiler ve tanıtım alanında üretilen ve/veya üretilmesi planlanan görsel ve yazılı metinler göstergebilim, alımlama ve metin okumanın sağladığı yöntem ve teknikler yardımıyla analiz edilecektir. Öğrencilerin görsel ve yazılı metinlerin alımlanması sürecinde farkındalık düzeylerini artırmak ve gerektiğinde görsel ve yazılı metinlerin üretilmesi sürecinde de farklı ve derinlikli okumalar yapabilme becerilerinin geliştirilmesi dersin hedeflerindendir.

  HİT 518 Halkla İlişkilerde Kriz Yönetimi
  Ortamdaki değişiklikler ve belirsizlikler örgütleri her zaman umulmadık tehlike ve olanaklarla karşı karşıya bırakmaktadır. Örgütlerin yaşayabilmeleri bu olanakları değerlendirmelerine veya umulmadık tehlikelerle baş edebilmelerine bağlıdır. Örgütlerde kriz durumu baş gösterdiğinde günümüzde örgütlerde artık görünür olan krizin kriz yönetim ekibi tarafından yönlendirilmesi gerekmektedir. Bu derste, kriz yönetim ekibinin en önemli halkalarından biri olan halkla ilişkiler yöneticisinin grubun etkin bir üyesi olarak bilgi toplama, gerekli kişi/kurumları bilgilendirme, hedef gruplarla iletişim kurma, kurum imgesi oluşturma ve kurum imgesinin korunması gibi görevleri kriz yönetimi kavramı çerçevesinde detaylı tartışılacaktır.

  HİT 520 Kültürlerarası İletişim
  Bu ders kapsamında öğrencinin kültürlerarası iletişimin bazı yeni kavram ve olgularını tartışarak analitik ve eleştirel bakış açısının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle, ders kapsamında kültürel çalışmalar perspektifinden hareketle, kültür, kimlik, yeni kimliklenme stratejileri, aidiyet tasarımları, etnisite, melezlik, göçmenlik ve diasporik kimlikler, ırkçılık, kültürlerarası alış-veriş, küreselleşme ve yerelleşme dinamiklerinin koşutluğu, oryantalist söylem ile yeniden üretilme pratikleri, "AB" kimliğini kurucu süreç ve ögeleri, çokkültürlülük ve iletişim araçlarını müzakere alanı olarak rolü konuları kuramsal ve kavramsal düzlemde ele alınacaktır. Ayrıca, edebiyat, film, resim ve fotoğraf malzemelerinden temin edilecek örneklere dersin kavramsal çerçevesini oluşturan okuma metinlerinden yararlanılarak anlatı çözümlemesi yapılacaktır.

  HİT 519 Popüler Kültür ve Reklam
  Bu derste, kültür kavramı, içine oturtulduğu farklı tarihsel ve siyasal koşullar bağlamında irdelenerek popüler kültür kavramı, eleştirel iletişim çalışmalarında bağlamında tartışılacaktır. Derste öğrenciye, popüler kültür içerisinde bilinç oluşturma gücünü en çok elinde bulunduran ideolojik aygıtlardan biri olan reklam metinlerini eleştirel iletişim çalışmalarının bakış açısından biçimsel reklam çözümlemelerinin ötesinde bir bakış açısıyla çözümleme pratiklerinin öğretilmesi hedeflenmektedir.

  HİT 515 Reklam ve Halkla İlişkilerde Görsel Tasarım
  Bu dersin amacı halkla ilişkiler ve tanıtım alanında çalışmalar yapmayı planlayan kişilere çizgi, şekil, desen, renk, bütünlük, denge, sıralama, görsel tasarım objeleri ve metin objeleri düzeyinde görsel tasarım bilgisini genel olarak halkla ilişkiler ve tanıtım alanında hazırlanan/sunulan metinlerde temel düzeyde tanıtmaktır. Böylece bu dersi alacak olan öğrencinin, isterse çalışmalarını üretim düzeyinde ilerletebileceği bir altyapı oluştururken bir yandan da asıl olarak bu alanda çalışan kişinin ilgili kişilere/kurumlara reklam metinleri gibi yaptırtacağı görsel tasarım çalışmaları üzerinde yönlendirici donanıma sahip olmasını sağlamaktır.

  EKON 501 Ekonomiye Giriş
  Mikro ve Makro ekonomik temel kavramların ve bir ekonominin işleyişinin incelenmesi; tüketici ve üretici davranışı piyasalarda fiyat oluşumu, milli gelir, para, enflasyon, uluslararası ticaret ve döviz kurları.

Halkla i̇lişkiler ve reklamcılık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |