Deprem Mühendisliği Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Deprem Mühendisliği Doktora Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 60 olmalıdır.Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (75/100) olmalıdır. İnşaat mühendisliği mezunları tercih edilir.
 • Program tanımları
  Deprem Mühendisliği Doktora Programı

  Ders Listesi


  Deprem Dalgaları Analizi    
  Experimental Methods in Earthquake Engineering    
  Uzmanlık Alan Dersi
  Geotechnical Earthquake Engineering
  Partial Differential Equations
  Yapı Sistemlerinin Lineer Olmayan Analizi
  Yapılarda Aktif Ve Pasif Kontrol Yöntemleri
  Advanced Earthquake Analysis    
  Stochastic Structural Dynamics in Earthquake Engineering    
  Uzmanlık Alan Dersi    

  Ders İçerikleri

  Deprem Dalgaları Analizi    
  Giriş ve tanımlar. Dinamik elastisitenin temel denklemleri. Sonsuz ortamda dalga yayılımı. Dalga tipleri. Genleşme ve kayma dalgaları. Düzlem dalgalar. Kütle kuvvetlerinden oluşan dalgalar. SH dalga kaynakları. Silindirik ve küresel oyuklardan yayılan harmonik genleşme dalgaları Yarı sonsuz ortamda dalgalar. Bir yarım uzayda düzlem dalgaların yayılımı ve yansıması. Eğik dalgalar. Yüzey dalgaları. Karışık sınır koşulları altında dalga yansıması. SH dalga kaynağı. Çözüm yöntemleri. Tabakalı ortamlarda dalgalar. Birbirine değen iki yarı-sonsuz ortamda düzlem dalgalar. Love dalgaları. Silindirik oyuktan SH dalgalarının saçılması. Düzlem dalgaların kırılması. Dalgalarda enerji.

  Experimental Methods in Earthquake Engineering (Deprem Mühendsiliğinde Deneysel Yöntemler)

  Deneysel Modal Analiz. Teorik Modal Analiz: zaman uzayında tek ve çok serbestlik dereceli sistemler. Gelişigüzel titreşim dalgaları teorisi ile uygulamalar. Temel ölçüm sistemleri. Dönme miktarlarının ölçümü. Sinyal toplama. Analiz Yöntemleri. Tek serbestlik dereceli sistemler için Nyquist analiz yöntemi. Zaman aralığında eğri geçirme. Sönüm oranı düşük olan sistemler için özel bir yöntem. Titreşim analizinde deneysel adımlar. Mukabele ölçümleri ve eğri geçirme. Mod şekillerinden eğri geçirme. Farklı hareket sonuçlarının değerlendirilmesi. Modal özelliklerin tahminindeki düzeltmeler. Mod şeklinin türetilmesi. Benzeştirilmiş mod şekilleri. Modal Test sonuçlarının uygulamaları.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Geotechnical Earthquake Engineering (Geoteknik Deprem Mühendisliği)
  Depremler, sismisite, sismik risk ve tehlike, spektral ivme. Zeminlerin depremler etkisinde gerilme şekil değiştirme ve mukavemet özellikleri. Sıvılaşma ve sıvılaşmaya karşı alınacak önlemler. Zemin büyütmesi ve mikrobölgeleme. Sismik bölgelerde temel tasarımı. Depremlerde şevlerde stabilitenin değerlendirilmesi. Depremler sırasında istinat duvarları ve zemin dayanma yapılarının davranışı. Depremlerde tünel ve can damarı şebekelerinin davranışı. Geoteknik deprem mühendisliğinde nümerik yöntemler. Geoteknik tasarıma ilişkili Deprem Yönetmelikleri.

  Partial Differential Equations (Parça Türevli Denklemler)
  Pfaffian Formları, Birinci Mertebe denklemler, Cauchy Problemi, Genel Halde Birinci Mertebe denklemler, İkinci Mertebe Denklemler, bir Boyutlu dalga Denklemi, Dalga Denklemi İçin Dalembert Çözümü, Birinci Mertebe Denklem Sistemleri, Multi-İndeks notasyonu, Distribusyon Çözümleri

  Yapı Sistemlerinin Lineer Olmayan Analizi
  Yapı sistemlerinin lineerliğini bozan etkenler, lineer olmayan teori, malzeme ve geometri değişimleri bakımından lineer olmayan çubuk sistemlerin modellenmesi, analizi ve tasarım yöntemleri, elastoplastik teori, plastik kesit kavramı ve uygulamaları, ikinci mertebe ve sonlu deplasman teorileri, stabilite ve burkulma, performansa dayalı tasarım, lineer olmayan statik analiz (Pushover analizi), bilgisayar yazılımları ve uygulamalar, lineer olmayan dinamik analize giriş

  Yapılarda Aktif Ve Pasif Kontrol Yöntemleri
  Kontrol için gerekli matematik bilgiler: Lineer kontrol sistemlerinin temelleri, Optimalliğin gerekli ve yeterli koşulları. Aktif ve pasif kontrolun tanımı. Pasif ve aktif kontrol mekanizmalarının tanıtılması: Aktif tendon kontrolu, pasif ve aktif kütlesel sönümleyiciler, viskoz sönümleyiciler, taban izolasyon sistemleri. Çok katlı yapıların toplu kütleli sistem olarak modellenmesi ve genel formülasyonu. Kontrol algoritmaları: Klasik lineer optimal kontrol, kutup atama yöntemi, ani optimal kontrol, tahmine dayalı yaklaşık optimal kontrol. Çözüm teknikleri. Lineer olmayan sistemlerin optimal kontrolu. Deneysel çalışmalar. Yayılı kütleli sistemlerde kontrol . Aktif olarak kontrol edilen yapıların optimizasyonu ve çözüm tekniği.

  Advanced Earthquake Analysis (İleri Deprem Analizi)
  Yapıların zaman uzayı analizinde ileri konular. Çok mesnetten zorlanma. Orantısız sönüm. Serbestlik derecelerinin indirgenmesi. Modal katılım ve modal kısıtlama kavramları. Yüksek modlar için statik düzeltmeler. Mod-ivme Yöntemi. Planda simetrik olmayan yapılar. Dinamik mukabelenin frekans alanında analizi. Ayrık Fourier Dönüşümü Yöntemi. Yapıların dinamik analizinde yapı-temel-zemin etkileşimi etkisi.Temellerin dinamiği. Deprem analizinde alt-yapı işlemleri. Etkileşim etkileri. Basitleştirilmiş yöntemler. Sıvı-yapı etkileşimli yapıların analizi. Hidrodinamik çözümler. Alt-yapı sistemleriyle analiz. Etkileşim etkileri. Basitleştilmiş işlemler.

  Stochastic Structural Dynamics in Earthquake Engineering (Deprem Mühendisliğinde Stokastik Yapı Dinamiği)
  Rasgele işleyimlere giriş, durağan işleyimlerde öz-ilişki ve güç yoğunluk fonksiyonları, tek bağımsız değişkene sahip Gauss biçimli durağan işleyimler, güç yoğunluk fonksiyonları, işleyimlerin türevleri ve birleştirilmesi, sistem giriş ve sistem yanıtının güç yoğunluk ve öz-ilişki fonksiyonları arasındaki ilişkiler, doğrusal TSD sistemin karşılığının stokastik ifadesi, dar bantlı sistemlerin davranış karakteristiği, rasgele rüzgar yüklemesine maruz tek kütleli sistemlerin öteleme ve dönme karşılığının frekans tanım alanında hesabı, ÇSD sistemlerin durağan rasgele titreşimi.    

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

Mühendislik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |