Botanik Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Botanik Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  AMAÇ
  1.
  Bilimsel araştırmalar yapabilecek kabiliyette biyoloji ile ilgili olan alanlarda istihdam ihtiyacını karşılayacak girişimci ruhlu mezunlar yetiştirmek.
  2. Öğrencileri teşvik edici bir araştırma ortamı ile günümüz biyoloji konularını kapsayan yüksek lisans ve doktora programları sunmak
  3. Modern biyoloji araştırma ve öğretimine uygun yüksek kalitede laboratuar ve eğitim imkanlarını sağlamak.
  Mezunlar eğitim alanında olduğu kadar, tıp, kimya, veterinerlik, ziraat, biyoteknoloji, ve biyoloji alanlarında temel ve/veya uygulamalı araştırma yapan enstitülerde araştırmacı veya uzman olarak istihdam edilebilirler. Ayrıca ilaç üreten firmalarda hem araştırmacı hem de satış elemanı olarak iş bulabilirler. Hastanelerde, sağlık birimlerinde biyolog yada teknisyen olarak ve hatta devletin çevre birimlerinde danışman olarak da çalışabilirler.

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
  Aşağıdakiler konu başlıkları, Biyoloji Bölümü üyeleri tarafından yürütülen araştırmalardan örneklerdir:
  1. Çeşitli besinlerde bozulmaya neden olan mikroorganizmalar ve bu besinlerin halk sağlığı açısından incelenmesi
  2. Besinlerde bulunan bakterilerin hızlı tetkik tekniklerinin geliştirilmesi (örnek E. coli, B.cereus).
  3. Antimikrobiyal maddelerin üretimi için bakteri, mantar ve aktinomisetlerin taranması.
  4. Doğal maddeleri kullanarak mantarlardan tannik asit üretiminin geliştirilmesi.
  5. Ksantan üretimi ve fermentasyon parametrelerinin optimasyonu için Xanthomonas campestris ırklarının taranması.
  6. Pseudomonas syringae pv. Phaseolicola ırkının tesbiti ve genetik çeşitliliği üzerine çalışmalar.
  7. Türkiye'nin tuz gölleri ve tuz birikintilerinden halofilik bakterilerin çalışılması.
  8. Türkiye'deki çeşitli sıcak su kaynaklarından izole edilen termofilik bakteriler üzerine çalışmalar.
  9. Patojenik insan bakterileri ve besin zehirleyen Staphylococcus aureus bakterileri ile çalışma.
  10. Tetrahymena thermophila'da mitojenlerle aktive edilmiş protein kinaz sinyal yolları ve bunun çevresel ve hücresel streslerle düzenlenmesinin çalışılması.
  11. Eskişehir bölgesindeki bitki çeşitliliği ve dağılımının belirlenmesi.
  12. Çimlenme deneyleri sonrasında farklı bitki gruplarının ekogenetik ve ekofizyolojik özelliklerinin belirlenmesi.
  13. Türkiye liken florasının belirlenmesine yönelik çalışmalar.
  14. Çevre kirliliğinin biyolojik takibinde Likenlerin indikatör olarak kullanılması ve taranması.
  15. Liken bileşiklerinin antimikrobial antifungal ve mutajenik özelliklerinin belirlenmesi
  16. Kekik yağı içeriğinin arttırmak için Origanum onites hibritlerinin bitki doku kültürü ile üretimi.
  17. Bazı endemik Salvia türleri arasındaki genetik varyasyonun saptanması.
  18. Türkiyenin biyolojik potansiyelini anlama ve kullanma.
  19. Tehlike altındaki lokal, bölgesel, ulusal türlerinin belirlenmesi.
  20.Siyah kartalın ( Aegypius monochus L.) Eskişehir bölgesindeki dağılımı.
  21. Tabanidae (Insecta), Ephemeroptera (Insecta) ve Aranea (Arachnida) üyelerinin fauna özelliklerinin belirlenmesi.
  22. Bazı monoterpen ve uçucu yağların hamster, fare, veya insan hücre hatlarındaki sitotoksik ve genotoksik etkilerinin araştırılması üzerine çalışmalar.
  23. Çeşitli bitki ekstrelerinden elde edilen mutajen ve kanserojen maddelerin in vivo etkilerinin sıçanlar üzerinde araştırılması.
  1993'ten bu yana bölümümüz uluslar arası dergilerde (SCI) 100'ün üzerinde makale ve 110'un üzerinde konferans bildirisi yayınlamıştır. Yayın sayısı bölümdeki dinamik ve üretken araştırma ortamının açık bir göstergesidir

  ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
  Bölüm dünya üzerindeki çeşitli yabancı üniversiteler, araştırma enstitüleri ve şirketler ile işbirliği halindedir. Bunlar arasında
  Nagoya Üniversitesi, Biyoziraat Bilimleri Okulu, Japonya,
  Cleveland Eyalet Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Cleveland, Ohio, A.B.D. üniversiteleri bulunmaktadır.

  SUNULAN OLANAKLAR
  Biyoloji Bölümü aşağıdaki eğitim ve araştırma imkanlarına sahiptir. Öğrenciler dersler ve uygulama aktiviteleri için bu imkanları kullanabilirler.

  Bitki Fizyolojisi ve Genetik Araştırma Laboratuvarı
  Bitki fizyolojisi ve gentik laboratuvarı bitki kalitesini arttırmak anlamında bitki doku kültürü çalışmalarına yoğunlaşmıştır. Steril kabin, iklim dolabı, buzdolabı-dondurucu ve santrifüj araştırmacıya temel bitki doku kültürü çalışmalarını yapmasına izin verir. Bu laboratuvar ayrıca temel bitki moleküler biyolojisi çalışmaları için PCR aleti, agaroz jel elektroforez kiti, soğutmalı santrifüj, -20C dondurucu gibi imkanlara sahiptir.

  Bitki Ekolojisi Araştırma Laboratuvarı
  Ekoloji laboratuvarında bitkiye dayalı ekolojik çalışmalar yapılmaktadır. Etüv, kül fırını, khjedal, bitki öğütücü gibi teçhizatlar toprak ve bitki örneklerinin analizine izin verir. İklim kontrollü bitki kabini bu laboratuvarda çimlenme çalışmaları için kullanılır.

  Herbaryum
  Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu 1993 yılında kurulmuş, genç bir herbaryum olmakla birlikte 9000 civarında tayin edilmiş herbaryum örneğine sahiptir. Vasküler bitki örnekleri genellikle Eskişehir ve çevresinden toplanmıştır. Ayrıca Trakya, Ege, İç Anadolu, ve Marmara Bölgesinden toplanan 2700 liken örneğinin bulunduğu zengin bir liken koleksiyonu içerir.
  Herbaryum öğrenim ve araştırma amaçlı kullanıma açıktır.
  Zooloji Araştırma Laboratuvarı I ve II
  Zooloji araştırma laboratuvarları hayvan araştırmalarına adanmıştır. Araziden toplanan hayvan örnekleriyle öğretim ve araştırma amaçlı olarak korunmaktadır.

  Zooloji Müzesi ve Araştırma Laboratuvarı
  Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Müzesi 1993 yılında kurulmuş, genç bir müze olup 415 civarında tayin edilmiş hayvan örneğine sahiptir. Türkiyenin farklı bölgelerinden toplanan omurgasız ve omurgalı hayvanların gruplara dağılımı 1 tunicat, 6 kıkırdaklı balık, 60 kemikli balık, 24 amphibia, 40 sürüngen, 35 kuş, 14 memeli, 114 insecta, 87 crustecea, ve 3 chelisereta örneği şeklindedir. Her bir örnek sistematik olarak gruplandırılmış ve sistematik çalışmalara yardımcı olması için kataloglanmıştır.
  Müze tüm öğrenci, araştırmacı ve halka açıktır.

  Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuvarı
  Bu laboratuar mikroorganizmaların çeşitliliği ve biyoteknolojik özelliklerini araştırma üzerine yoğunlaşmıştır. Temel mikrobiyolojik araştırma yapmada araştırmacılara inkübatör, steril kabin, -20oC dondurucu, -80oC derin dondurucu gibi aletlerle olanak sunmaktadır. Bu aletlere ilave olarak laboratuarda bulunan PCR, liyofilizatör, HPLC, sonikatör, fermentör, agaroz jel elektroforez seti, soğutmalı santrifüj aletleride moleküler biyoloji çalışmaları ve mikroorganizmaların kontrollü büyütme koşullarının oluşturulmasında kullanılmaktadır. Laboratuvarda ayrıca basit aletlerden su banyosu, pH metre, terazi, ve ışık mikroskopuda bulunmaktadır.

  Mikoloji Araştırma Laboratuvarı
  Laboratuarda bulunan inkübatör, dondurucu ve otoklav temel mantar araştırmaları için kullanılmaktadır.

  Moleküler Biyoloji Araştırma Laboratuvarı I
  Moleküler araştırma laboratuvarı su banyosu, pH metre, santrifüj, DNA ve protein jel elektroforez seti, mikropipetler, mikrotiter plate okuyucusu, floresan mikroskop, ışık ve inverted mikroskop gibi aletlerle donanmıştır. Laboratuvarda ayrıca hayvan hücre kültür odası da bulunmaktadır. Laboratuvarın bir kısmında histolojik ve hücre iskeleti, diğer kısmında ise hücre biyolojisi, sitogenetik ve toksikoloji araştırmaları, normal ve kanserli insan, hamster ve fare hücre hatlarında yapılmaktadır.

  Moleküler Biyoloji Araştırma Laboratuvarı II (Enzimoloji ve Hücre Sinyalizasyonu)
  Temel moleküler biyoloji araştırmaları için gerekli olan araştırma aletlerinden su banyosu, pH metre, santrifüj, inkübatör, spektrofotometre, DNA ve Protein jel elektroforez setleri ve mikropipetler bulunmaktadır. Hücre sinyalizasyon araştırmaları için Tetrahymena thermophila model organizma olarak kullanılmakta olup bu organizmada MAPK ailesi üyeleri klon lanarak enzimatik olarak karaktarize edilmektedirler. Laboratuvarın enzimoloji kısmında Gammarus pulex gibi çeşitli organizmalardan glutathion-S-transferaz enziminin kinetiği çalışılmaktadır.

  Moleküler Biyoloji Araştırma Laboratuarı III (Enzimoloji)
  Temel moleküler biyoloji araştırmaları için gerekli olan araştırma aletlerinden su banyosu, pH metre, santrifüj, inkübatör, PCR, spektrofotometre, DNA ve protein jel elektroforez setleri ve mikropipetler bulunmaktadır. Bu aletler Tabanidae ailesi üyelerinden bazılarının karyotip ve moleküler sınıflandırma çalışmalarında kullanılmaktadır.

  DNA Dizi Analiz Laboratuarı
  Bu laboratuvar kurulma aşamasında olup manuel DNA dizi analiz jel alet seti, güç kaynağı, jel kurutma aleti ve radyoaktif çalışmalar için koruyucu kalkanlara sahiptir.

  Yıkama Odası
  Bu oda bölümümüzün küçük ortak bir birimini oluşturmakta olup otoklav, yıkama makinesi, sterilizatör ve distile su aletine sahiptir.

  Kütüphane
  Ana kütüphanenin yanında biyoloji bölümü, internet bağlantısı olan bilgisayarlarla donanmış küçük bir kütüphaneyi lisans ve lisans üstü öğrencilerin birkaç yıl içerisinde sunmayı planlamaktadır.

  DERS LİSTESİ

  1. Yarıyıl

  BİY502     Bitki Tayin Metodları    
  BİY552     Bitki Bilimi    
  Seçmeli Dersler
  BİY501     Herbaryum Tekniği    
  BİY506     Enzimatik Regülasyon    
  BİY507     Liken Biyolojisi
  BİY509     Özel Histoloji    
  BİY511     Gen Regülasyon
  BİY512     Zootoksonomide İsimlendirme Tekniği    
  BİY514     Zararlı Böcekler    
  BİY515     Orman Ekolojisi    
  BİY516     Biyoenerjetikler    
  BİY517     Su Kirliliği ve Biyolojik Etkileri
  BİY518     Hücrede Sinyal İletimi    
  BİY520     Bakteriyal Bitki Hastalıkları    
  BİY521     Biyofotografi    
  BİY522     Ekosistemlerinin İncelenme Yöntemleri    
  BİY524     Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği
  BİY526     Sitogenetik    
  BİY527     Bitki Mikrobiyolojisi    
  BİY528     DNA Onarım Mekanizmaları
  BİY529     Peyzaj Ekolojisi
  BİY530     Bitki Doku Kültürü
  BİY531     İmmünoloji    
  BİY534     Besinlerdeki Mikroorganizmalar    
  BİY535     Bitkilerde Mineral Beslenme Fizyolojisi
  BİY537     Bitkilerde Stres Fizyolojisi    
  BİY538     Vejetasyon Ekolojisi
  BİY539     Mikrobiyal Enzimler ve Biyoteknoloji    
  BİY543     Bitki Moleküler Biyolojisi    
  BİY546     Genetik Toksikolojide Yöntemler    
  BİY547     Orman ve Park Ağaçları
  BİY550     Sistematikte Moleküler Teknikler    
  BİY551     Kök Hücre Biyolojisi    
  BİY553     Kuş Ekolojisi    
  BİY555     Türkiye Kuşları    
  BİY556     Transmisyon Elektron Mikroskobu ve Uygulamaları I    
  BİY557     Transmisyon Elektron Mikroskobu ve Uygulamaları II    
  BİY560     Biyokimyada Aletli Analiz    
  BİY561     Hayvan Hücre Kültürü    
  BİY562     Moleküler Biyoteknoloji    
  BİY563     Halofilik Mikroorganizmalar ve Biyoteknolojideki Yeri    
  BİY565     Ekstremofilik Mikroorganizmalar    
  BİY567     İn Vitro Yöntemler    
   
  2. Yarıyıl    
  BİY510     Türkiye Florası    
  BİY592     Seminer    
   
  3. Yarıyıl
  BİY790     Tez    
   

Botanik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |