Home > Yüksek Lisans Programları > Pazarlama > Çankaya > Pazarlama Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Pazarlama Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Pazarlama Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi çıkışlı öğrencilerle, Sosyoloji, Psikoloji gibi toplum ve davranış bilimleri ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerinden mezun olan öğrenciler kabul edilmektedir. Giriş sınavları, İngilizce ve bilimsel yeterlilik ve genel yeterlilik sınavlarından oluşmaktadır. Sınavlar, adayların mesleklerine göre yapılacaktır. Lisans derecesini İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri'nde veya dengi 4 yıllık bölümlerde tamamlamış olanların bilimsel yeterlilik sınavları işletme alanında yapılırken, diğer disiplinlerden aday olanların genel yetenek sınavı GMAT sınavlarının sayısal ve sözel kısımlarına benzer olarak Türkçe yapılacaktır. Yapılacak olan sınavlar sonucunda adaylar, ağırlıklandırılmış puanlarına göre sıralanacak kontenjanın en çok iki katına kadar aday mülakata çağırılacaktır. Tezli Yüksek Lisans programına kabul edilen öğrenciler danışmanların önerecekleri en çok iki dönemlik bir bilimsel hazırlık programı yüklenebileceklerdir.
 • Program tanımları
  Pazarlama Yüksek Lisans Programı

  Tezli programa kaydolan öğrencilerin alanda uzmanlaşabilmeleri için 30 kredi-saatlik dersleri, kredisiz seminer dersi ile birlikte ilk bir yıllık süre içinde tamamlamaları ve ikinci yılda da danışman gözetiminde yüksek lisans tezi hazırlamaları gerekmektedir.
   

  DERS İÇERİKLERİ


  MAN 600 ÖZEL KONULAR

  MAN 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
  Dersin temel amacı sorun tanımlama; hipotez kurma; örnekleme; işletmecilikte araştırma tasarımı; veri toplama ve veri toplama stratejileri; geçerlilik, güvenirlik ve diğer ölçüm problemleri; veri değerlendirme; işletmecilik araştırmalarında kullanılan özel yöntem ve teknikler; araştırmacı deontolojisi ve uygulamalar konusunda öğrencileri uygulama yapacak düzeye getirmektir. 

  MAN 648 SEMİNER

  MAN 621 ÜRÜN VE FİYATLAMA YÖNETİMİ
  Bu dersin amacı öğrencilerin ürün stratejisi ile ilgili temel kavramları ve stratejik planlamayı açıklayabilecek; ürün kavramını, ürün stratejilerini açıklayacak ve tartışabilecek; fiyatlama ile ilgili temel kavramları, fiyatlama stratejilerini açıklayabilecek; uluslararası ürün ve fiyat yönetimini tartışabilecek; büyüme ve genişleme stratejilerini tartışabilecek; bu alanda literatürdeki gelişmeleri takip edebilecek; literatürdeki eksiklikleri belirleyerek bir araştırma önerisi hazırlayabilecek hale gelmesini sağlamaktır. 

  MAN 622 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI
  Bu dersin amacı bir pazarlama araştırmasının başından sonuna kadar nasıl yapılacağına ilişkin teorik ve uygulamalı bilgiler vermektir. Bu kapsamda öğrencilere sorun tanımlama, nedensel ve tanımlayıcı araştırma tasarımı yapma, modelleme, veri toplama, veri derleme, verileri değerlendirme, sosyal ve ekonomik pazar koşulları, mal, fiyat, dağıtım ve tutundurma ile ilgili pazarlama araştırmaları konularında teorik ve uygulamalı bilgiler kazandırılacaktır. 

  MAN 623 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
  Bu derste tüketici davranışı süreçleri ile birlikte tüketici davranışlarının stratejik pazarlama yönetimi kararlarının desteklenmesindeki önemi ele alınmaktadır.Derste tüketici algısı; hafıza ve biliş; öğrenme, motivasyon ve değerler; tüketici benliği; kişilik ve yaşam tarzı; inanç, tutum ve davranış; tutum değişimi; bireysel karar verme süreci; tüketici davranışına gelir, sosyal sınıf, ırk, din ve kültürün etkisi gibi konular ele alınmaktadır. 

  MAN 624 HİZMET PAZARLAMASI
  Bu dersin amacı hizmet pazarlaması kavramlarını, hizmet pazarlaması ilke ve uygulamalarını, mal pazarlamasından farklarını, hizmet işletmeleri için pazarlama karması stratejilerini teorik ve pratik anlamda ve ileri düzeyde öğrencilere öğretmektir. Ayrıca, hizmet pazarlamasına ilişkin literatürün incelenmesi ve hangi konularda çalışmalar yapılabileceğinin belirlenmesi de amaçlanmaktadır

  MAN 626 ULUSLARARASI PAZARLAMA
  Bu derste uluslararasılaşma süreci, uluslararası ticareti etkileyen yurtiçi ve yurtdışı faktörler, uluslararası pazarlara giriş stratejileri, fiyatlama, dağıtım ve tutundurma faaliyetleri ele alınacaktır.

  MAN 627 DAĞITIM YÖNETİMİ
  Bu ders sürdürülebilir rekabetçi avantaj sağlamak için pazarlama kanalları arasında etkili ilişki tasarlama, geliştirme, sürdürme ve geliştirme konularını ele almaktadır. Dersin içeriğini pazarlama kanallarının yapı ve işlevleri, kanal analizi, kanal koordinasyonu, dağıtımda stratejik ortaklıklar ve dikey bütünleşme, yasal kısıtlar, kanal kurumları gibi konular oluşturmaktadır. 

  MAN 628 ENDÜSTRİYEL PAZARLAMA
  Bu derste endüstriyel pazarların özellikleri, endüstriyel alıcıların özellikleri, endüstriyel satın alma süreci ve bunu etkileyen faktörler ile bunları tüketim pazarlarından ve nihai tüketicinin satın alma sürecinden ve onu etkileyen faktörlerden ayıran temel noktaların ileri düzeyde, teorik ve uygulamalı olarak kavranması; endüstriyel pazarlara özgü ürün, fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtım stratejilerinin neler olduğunun ve nasıl uygulanması gerektiğinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. 

  MAN 629 TUTUNDURMA YÖNETİMİ
  Bu derste tutundurma faaliyetleri ve süreçleri ele alınmaktadır. Bu amaçla, tutundurma karmasının özellikleri, tutundurma amaçları, uygun medya seçimi ve tutundurma karması ile pazarlama karmasının entegrasyonları konuları işlenecektir. 

  MAN 630 PERAKENDE PAZARLAMA YÖNETİMİ
  Bu derste perakende stratejisi ile ilgili kavramlar, perakendeci karması, perakendeci türleri, perakende mağaza yeri seçimi ile ilgili teoriler, tüketicilerin perakendeci ile ilgili algıları ve bunları etkileyebilecek faktörler ile birlikte mağaza imajı ele alınacaktır. 

  MAN 631 DOĞRUDAN VE İLİŞKİ PAZARLAMASI
  Bu dersin amacı öğrencinin doğrudan pazarlama ile daha geleneksel pazarlama yöntemleri arasındaki farkı ayrıştırabilecek, doğrudan pazarlama sürecini öğrenebilecek, çeşitli doğrudan pazarlama yöntemleri için gerçekçi amaçlar oluşturabilecek ve doğrudan pazarlama kampanyalarının her bir stratejik aşamasını analiz edip değerlendirebilme becerisine sahip olacak hale gelmesini sağlamaktır. Derste doğrudan pazarlamaya genel bakış, teknoloji ve tüketici, doğrudan posta, tele-pazarlama, pazarlama bilişim sistemi, internette pazarlama, eş zamanlı ve ilişki pazarlaması konuları incelenecektir.

  MAN 632 SATIŞ YÖNETİMİ
  Bu ders satış fonksiyonlarının geliştirilmesi, stratejik satış tahminleri ve planlaması; satış personelinin seçimi, eğitimi, motivasyonu, ücretlendirilmesi, performans değerlendirmesi ve kontrolü gibi konuları kapsamaktadır.

  MAN 633 PAZARLAMADA ETİK KONULAR
  Bu ders içerisinde pazarlama yönetiminde etik boyutlar; ürün geliştirme, fiyatlama, satış, reklam, halkla ilişkiler stratejilerinde etik yaklaşımların değerlendirilmesi; tüketici etiği konuları işlenecek ve gerçek iş vakaları analiz edilecektir.

  MAN 634 KOBİ’LER İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ
  Dersin genel çerçevesini küçük ve orta ölçekli işletmelerin yapısı, bu işletmelerde pazarlamanın önemi, hedef pazarın seçimi ve analizi, çevresel faktörlerin değerlendirilmesi ve pazarlama karması stratejilerinin geliştirilmesi konuları oluşturmaktadır.

  MAN 635 REKABETÇİ STRATEJİLER
  Bu ders içerisinde rekabet ve strateji konusundaki temel kavramlar incelenecek; rekabetçi avantaj, rakip firma analizleri, rekabet stratejileri, pazara giriş stratejileri, mukayeseli rekabet stratejileri konularında tartışmalar yapılacaktır.

Pazarlama ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |